Tw贸j koszyk jest pusty.

Regulamin

1. Informacje o firmie

Sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem聽sklep.skwp.pl聽(zwany dalej sklepem) jest w艂asno艣ci膮 Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce Biuro Zarz膮du G艂贸wnego w Warszawie, ul.聽G贸rno艣l膮ska 5, 00-443 Warszawa, NIP 526-030-79-56, zarejestrowanym w rejestrze stowarzysze艅, innych organizacji spo艂ecznych i zawodowych, fundacji oraz zak艂ad贸w opieki zdrowotnej i rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadzonych przez S膮d Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000101063 (zwanego dalej Wydawnictwem).

2. Sk艂adanie i przyjmowanie zam贸wienia

Sk艂adanie zam贸wie艅 na produkty oferowane w sklepie mo偶liwe jest 24h/dob臋. Wydawnictwo zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 chwilowego unieczynnienia sklepu dla cel贸w konserwacyjnych, usuni臋cia awarii technicznych lub aktualizacji danych.

Aby dokona膰 zakupu nale偶y wybra膰 produkty i doda膰 je do koszyka, zaznaczy膰 opcje dostawy i p艂atno艣ci, a nast臋pnie potwierdzi膰 zam贸wienie. Warto艣膰 zam贸wienia obejmuje cen臋 zam贸wionych towar贸w brutto oraz koszt przesy艂ki.聽Sklep zastrzega sobie prawo do wyja艣nienia lub odrzucenia b艂臋dnie lub niekompletnie wype艂nionych formularzy zam贸wienia.

3.聽Zmiana lub聽anulowanie zam贸wienia

Zmiana lub anulowanie zam贸wienia mo偶liwe jest do chwili wys艂ania zam贸wienia. Wprowadzenie zmian w z艂o偶onym zam贸wieniu mo偶liwe jest poprzez kontakt z Dzia艂em Wydawnictw: telefonicznie: 22 521 32 81, 521 32 82 lub e-mailem: wydawnictwo@skwp.pl.

4. Polityka cenowa

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu s膮 cenami brutto.聽Wi膮偶膮ca dla stron transakcji jest cena widniej膮ca przy produkcie w momencie z艂o偶enia zam贸wienia.

5.聽 Faktury

Faktura VAT聽wystawiana jest na 偶yczenie klienta, przy braku takiej deklaracji, do zam贸wienia jest wystawiany paragon.

6. Czas dostawy

W przypadku przesy艂ki kurierskiej:

  • zam贸wienia z艂o偶one do godz. 12.00 realizowane s膮 w ok. 48 godzin,
  • realizacja zam贸wie艅 z艂o偶onych po godz. 12.00 rozpoczyna si臋 nast臋pnego dnia roboczego,
  • realizacja zam贸wie艅 z艂o偶onych w pi膮tek po godz. 12:00 oraz w sobot臋 i w niedziel臋 rozpoczyna si臋 w poniedzia艂ek.

Wydawnictwo nie odpowiada za op贸藕nienia w dostawie przesy艂ek przez kontrahent贸w.

7. Koszt dostawy

Koszty dostawy zgodnie z cennikiem podanym w zak艂adce 鈥濿ysy艂ka鈥. Koszt przesy艂ki pojawia si臋 przy z艂o偶eniu zam贸wienia.

8. Formy p艂atno艣ci

Sklep oferuje nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci:

  • przelewem na konto bankowe:
    PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523,
  • przelewem elektronicznym za po艣rednictwem systemu rozlicze艅 przelewy24.pl.

9. Sprzeda偶 Zeszyt贸w Teoretycznych Rachunkowo艣ci 鈥 w聽formie聽e-book贸w:

  • p艂atno艣膰聽za zakupione e-booki dokonywana jest聽tylko za po艣rednictwem systemu rozlicze艅 przelewy24.pl.
  • dostawa 鈥 po pozytywnej weryfikacji p艂atno艣ci na adres e-mailowy podany przy zam贸wieniu zostanie wys艂any link z e-bookiem, kt贸ry aktywny jest przez 48 godzin.

10. Odst膮pienie od umowy

Klient ma prawo odst膮pi膰 od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to przys艂uguje聽wy艂膮cznie osobie posiadaj膮cej status konsumenta, w rozumieniu聽 art. 221聽ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia dor臋czenia przesy艂ki.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, klient musi poinformowa膰 Wydawnictwo 聽o聽odst膮pieniu od umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia. Pismo takie mo偶e by膰 przes艂ane w formie listu na adres, o kt贸rym mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu, lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres: wydawnictwo@skwp.pl, wpisuj膮c w temacie 鈥瀘dst膮pienie od umowy鈥.

Klient mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Ponadto klient zobowi膮zany jest odes艂a膰 lub dostarczy膰 do siedziby Wydawnictwa zwracan膮 ksi膮偶k臋/ki w stanie nienaruszonym (bez zagi臋膰 i uszkodze艅) na adres:
Stowarzyszenie Ksi臋gowych w Polsce, Biuro Zarz膮du G艂贸wnego w Warszawie, Dzia艂 Wydawnictw, ul. G贸rno艣l膮ska 5, 00-443 Warszawa, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Wydawnictwo zosta艂o poinformowane przez klienta o odst膮pieniu od niniejszej umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od umowy Wydawnictwo zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zwracana ksi膮偶ka zostanie dostarczona do siedziby Wydawnictwa. Zwrotu p艂atno艣ci Wydawnictwo dokonuje przelewem na rachunek bankowy klienta, wskazany w pi艣mie o odst膮pieniu od umowy.

11. Reklamacje

Reklamacje towar贸w niezgodnych z umow膮 s膮 realizowane zgodnie z zapisami rozdzia艂u 5a art. 43 d i art. 43 e Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przez Dzia艂 Obs艂ugi Klienta:聽 telefon: 22 521 32 81, e-mail: wydawnictwo@skwp.pl .

12. Ochrona danych osobowych

Biuro Zarz膮du G艂贸wnego Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce jako administrator danych osobowych informuje, 偶e dane osobowe Klient贸w serwisu niezb臋dne do realizacji zam贸wie艅 za po艣rednictwem sklepu internetowego znajduj膮cego si臋 pod domen膮: sklep.skwp.pl聽 przetwarzane b臋d膮 zgodnie z ustaw膮 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym RODO).

Administratorem danych osobowych klient贸w serwisu jest Biuro Zarz膮du G艂贸wnego Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce (dalej: ZG SKwP), ul. G贸rno艣l膮ska 5 00-443 Warszawa, e-mail: sekretariat@skwp.pl. WZG SKwP powo艂ano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych mo偶na kontaktowa膰 si臋 we wszystkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi膮zanych z przetwarzaniem danych.

Podane przez klient贸w serwisudane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji zam贸wienia (umowy) lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak te偶 w celu wykonania obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na Administratorze, zw艂aszcza z zakresu podatk贸w, rachunkowo艣ci, czy archiwizacji danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorc膮 danych osobowych klient贸w serwisu b臋d膮 osoby upowa偶nione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych oraz podmioty, kt贸rym Administrator zleca wykonywanie czynno艣ci, z kt贸rymi wi膮偶e konieczno艣膰 przetwarzania danych (podmioty przetwarzaj膮ce).

Dane klient贸w serwisu b臋d膮 przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przechowywane w celu realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cychz przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ciustawy o rachunkowo艣ci oraz Ordynacji podatkowej przez okres 5 lat licz膮c od ko艅ca danego roku rozliczeniowego; w celu dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z przepisami og贸lnymi, w szczeg贸lno艣ci z Kodeksem cywilnym鈥 przez3 lata od dnia zako艅czenia obowi膮zywania terminu umowy.

Klienci serwisu maj膮 prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Klienci serwisu maj膮 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj膮, 偶e przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Podanie przez klient贸w serwisu danych osobowych jest warunkiem realizacji zam贸wienia, a konsekwencj膮 ich niepodania b臋dzie brak mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia.

Dane osobowe klient贸w serwisu nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany, nie b臋d膮 poddawane profilowaniu.

Dane osobowe klient贸w serwisu nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego

13. Pliki Cookies

Sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem sklep.skwp.pl korzysta z plik贸w cookies w celu zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania serwisu. Serwis mo偶e wykorzystywa膰 pliki cookies (w艂asne oraz podmiot贸w trzecich) w celach analitycznych. Korzystanie z analitycznych plik贸w cookies wymaga jednak uzyskaniaod Pa艅stwa zgody, kt贸r膮 mo偶na wyrazi膰 klikaj膮c w przyciski o nazwie 鈥瀂aakceptuj wszystkie鈥 lub 鈥瀂arz膮dzaj cookies鈥, kt贸re s膮 widoczne w oknie wyskakuj膮cym na stronie startowej wydawnictwa zawieraj膮cym komunikat, 偶e na stronie u偶ywane s膮 pliki cookies Wyra偶on膮 zgod臋 mo偶na wycofa膰 w dowolnym momencie zmieniaj膮c wybrane ustawienia.

Korzystanie z plik贸w cookies w opisanych powy偶ej celach wi膮偶e si臋 z przetwarzaniem danych osobowych, dla kt贸rych Administratorem danych jest Biuro Zarz膮du G艂贸wnego Stowarzyszenia Ksi臋gowych w Polsce ul. G贸rno艣l膮ska 5 00-443 Warszawa, e-mail: sekretariat@skwp.pl.

Stosowane przez Administratora Cookies s膮 bezpieczne dla urz膮dzenia u偶ytkownika.
W szczeg贸lno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do urz膮dze艅 u偶ytkownik贸w wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego. Pliki te pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 oprogramowanie wykorzystywane przez u偶ytkownika i dostosowa膰 serwis indywidualnie ka偶demu u偶ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 informacje na temat nazwy domeny, z kt贸rej pochodz膮, czasu przechowywania ich na urz膮dzeniu oraz przypisan膮 warto艣膰.

Administrator wykorzystuje dwa typy plik贸w Cookies:

- Cookies sesyjne: s膮 przechowywane na urz膮dzeniu u偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 w贸wczas trwale usuwane
z pami臋ci urz膮dzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani 偶adnych informacji poufnych z urz膮dzenia u偶ytkownika.

-Cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na urz膮dzeniu u偶ytkownika i pozostaj膮 tam do momentu ich skasowania. Zako艅czenie sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czenie urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z urz膮dzenia u偶ytkownika. Mechanizm cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani 偶adnych informacji poufnych z urz膮dzenia u偶ytkownika.

U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 ograniczenia, a nawet wy艂膮czenia dost臋pu plik贸w Cookies do swojego Urz膮dzenia. W takim przypadku korzystanie z serwisu b臋dzie mo偶liwe, poza funkcjami, kt贸re ze swojej natury wymagaj膮 plik贸w cookies.

Szczeg贸艂owe informacje m.in. na temat rodzaj贸w plik贸w cookies, cel贸w do kt贸rych s膮 wykorzystywane, podstaw prawnych przetwarzania danych zw. ze stosowaniem plik贸w cookies, uprawnie艅 u偶ytkownik贸w znajdziecie Pa艅stwo pod linkiem sklep.skwp.pl/polityka-cookies/ lub w zak艂adce Polityka Cookies znajduj膮cej si臋 na stronie startowej wydawnictwa.

14. Newsletter

Ka偶dy odwiedzaj膮cy Sklep ma mo偶liwo艣膰 zaprenumerowania Newslettera Serwisu SKwP z informacjami o zmianach w prawie, kursach, odczytach, wydarzeniach i nowo艣ciach wydawniczych oraz aktualnych promocjach. Newsletter Serwisu SKwP jest wysy艂any tylko do os贸b, kt贸re wyrazi艂y ch臋膰 jego otrzymywania. Subskrybent mo偶e w dowolnym momencie zrezygnowa膰 z prenumeraty Newslettera Serwisu SKwP poprzez wys艂anie e-maila na adres: newsletter@skwp.pl.聽Adresy e-mail subskrybent贸w聽nie s膮 przekazywane podmiotom聽trzecim.

15. Zmiana regulaminu

Niniejszy regulamin wchodzi w 偶ycie 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do zam贸wie艅 z艂o偶onych pocz膮wszy od tego dnia.

Do zam贸wie艅 z艂o偶onych do 24 grudnia 2014 r. do godz. 23.59 zastosowanie ma dotychczasowy regulamin.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

16. Wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy

Pobierz