Strona głównaimgRegulamin

1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.skwp.pl (zwanym dalej sklep) jest własnością Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Biuro Zarządu Głównego w Warszawie, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa, NIP 526-030-79-56, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101063 (zwanym dalej Wydawnictwo).

 

2. Składanie i przyjmowanie zamówienia

Składanie zamówień na książki oraz wersję elektroniczną „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” możliwe jest 24h/dobę. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Aby dokonać zakupu należy wybrać produkty i dodać je do koszyka, zaznaczyć opcje dostawy i płatności, a następnie potwierdzić zamówienie. Cena zamówienia obejmuje wartość zamówionych towarów brutto oraz koszt przesyłki.  Rejestracja w sklepie nie jest konieczna, jednak po dokonaniu jej, klient ma możliwość monitorowania etapu realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia lub odrzucenia błędnie lub niepełnie wypełnionych formularzy zamówienia.

 

3. Zmiana lub anulowanie zamówienia

Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Działem Wydawnictw - telefonicznie: 22 521 32 81, 521 32 82 lub e-mailem: wydawnictwo@skwp.pl.

 

4. Polityka cenowa

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

 

5.  Faktury

Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta, przy braku takiej deklaracji do zamówienia jest wystawiany paragon. 

   

6. Czas dostawy

W przypadku przesyłki kurierskiej:

  • zamówienia złożone do godz. 12.00 realizowane są w ok. 48 godzin,
  • realizacja zamówień złożonych po godz. 12.00 rozpoczyna się następnego dnia roboczego,
  • realizacja zamówień złożonych w piątek po godz. 12:00 oraz w sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.

Wydawnictwo nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez kontrahentów.

 

7. Koszt dostawy

Koszty dostawy zgodnie z cennikiem podanym w zakładce „Wysyłka”. Koszt przesyłki pojawia się przy złożeniu zamówienia.

 

8. Formy płatności

Sklep oferuje następujące formy płatności:

  • przelewem na konto bankowe: PKO BP S.A. XV O/Centrum W-wa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523,
  • przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu rozliczeń przelewy24.pl.

 

9. Sprzedaż Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości – w formie e-booków:

  • płatność za zakupione e-booki dokonywana jest tylko za pośrednictwem systemu rozliczeń przelewy24.pl.
  • dostawa – po pozytywnej weryfikacji płatności na adres e-mailowy podany przy zamówieniu zostanie wysłany link z e-bookiem, który aktywny jest przez 48 godzin,
  • zwroty – zakupiony e-book po pobraniu nie podlega zwrotowi.

 

10. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to przysługuje wyłącznie osobie posiadającej status konsumenta, w rozumieniu  art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Wydawnictwo  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pismo takie może być przesłane w formie listu na adres, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu, faksem na numer: 22 521-32-85 lub pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@skwp.pl wpisując w temacie „odstąpienie od umowy”.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować Wydawnictwo  o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pismo takie może być przesłane w formie listu na adres, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu, lub pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@skwp.pl, wpisując w temacie „odstąpienie od umowy”. Ponadto klient zobowiązany jest odesłać lub dostarczyć do siedziby Wydawnictwa zwracaną książkę/ki na adres:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Biuro Zarządu Głównego w Warszawie, Dział Wydawnictw, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa,

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo zostało poinformowane przez klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Wydawnictwo zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zwracana książka zostanie dostarczona do siedziby Wydawnictwa. Zwrotu płatności Wydawnictwo dokonuje przelewem na rachunek bankowy klienta, wskazany w piśmie o odstąpieniu od umowy.

 

11. Reklamacje

Reklamacje towarów niezgodnych z umową są rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta:  telefon: 22 521 32 81, 521 32 82, e-mail: wydawnictwo@skwp.pl.

 

12. Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym formularzu jest Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), ul. Górnośląska 5 00-443 Warszawa, e-mail: sekretariat@skwp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w realizacji zamówienia i mogą być powierzane zaufanym podmiotom wykonującym zadania logistyczne, nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zamówienia.

 

13. Pliki Cookies

Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji klientów.
Wydawnictwo stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych klientów;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) statystycznym.
 Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych sklepu.

 

14. Newsletter

Każdy odwiedzający Sklep ma możliwość zaprenumerowania Newslettera z informacjami o nowościach wydawniczych i szkoleniowych oraz aktualnych promocjach. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera poprzez wysłanie e-maila na adres:newsletter@skwp.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim. 

 

15. Zmiana regulaminu

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych począwszy od tego dnia.

Do zamówień złożonych do 24 grudnia 2014 r. do godz. 23.59 zastosowanie ma dotychczasowy regulamin.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

 

16. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Biuro Zarządu Głównego w Warszawie,

 Dział Wydawnictw

ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r, poz. 827)  odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ...........................................................................

Towar został mi doręczony dnia…………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie .............................................................złotych) przelewem na konto nr ...........................................................................................................................

 

podpis Konsumenta

 


© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin