Twój koszyk jest pusty.

Zamknięcie roku 2023

Cena netto
218,10 zł
Cena brutto
229,00 zł
Liczba sztuk
1
Autorzy
Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Krzysztof Blimel, Łukasz Błażewicz, Maria Borkowska, Teresa Cebrowska, Piotr Chojnacki, Zdzisław Fedak, Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Łukasz Kalinowski, Aleksander Kliszewski, Anna Koleśnik, Iwona Kowalczyk, Mieszko Łukaszewicz, Przemysław Mućko, Łukasz Nitschke, Bożena Nowicka, Jowita Pustuł, Marzena Remlein, Piotr Rybicki, Jarosław Sekita, Andrzej Skórzewski, Jarosław Szyszka, Aleksander Woźniak
Rok wydania
2023
Stan prawny
20 października 2023 r.
Liczba stron
608
ISBN
978-83-63251-37-6
Spis treści
Pobierz

W publikacji pt. Zamknięcie roku 2023 zostały szczegółowo omówione:

 • metody i procedury wyceny bilansowej,
 • sposób ujęcia w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym zdarzeń, w tym także nietypowych bądź występujących sporadycznie,
 • tryb postępowania w sytuacjach nieuregulowanych UoR,
 • liczne przykłady z praktyki gospodarczej,
 • kwestie księgowe a podatkowe,
 • istotne dla księgowych zmiany w przepisach prawa bilansowego i podatkowego.

Książka polecana jest:

 • profesjonalistom, głównym księgowym, biegłym rewidentom, doradcom podatkowym – bo zawiera wiele wskazówek odnośnie do spraw trudnych, wątpliwych, niejednoznacznie rozstrzygniętych w prawie, podpowiadając sposób ich rozwiązania,
 • kierownikom jednostek – bo wskazując na ich odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe, ułatwia jednocześnie zrozumienie jego celu, procedur sporządzania i zatwierdzania,
 • młodym adeptom księgowości – bo stanowi nieoceniony podręcznik dobrych praktyk,
 • wszystkim, którzy chcą poznać sprawozdanie finansowe od podszewki – bo książkę można czytać jako całość, a także selektywnie, zdobywając cenną wiedzę z zakresu rachunkowości.

Publikacja stanowi KOMPENDIUM wiedzy na temat zasad księgowego i podatkowego rozliczenia oraz zamknięcia roku obrotowego przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki stosujące ustawę o rachunkowości. 

Pierwsza część książki dotyczy sporządzania, podpisywania, zatwierdzania oraz przekazywania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Szczegółowo omówiono w niej wszystkie elementy sprawozdania finansowego (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia). Ponadto zwrócono uwagę na:

 • rolę inwentaryzacji przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie elektronicznych sprawozdań – finansowego oraz z działalności,
 • typowe błędy popełniane przy sporządzaniu i ogłaszaniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

W drugiej części przedstawiono wybrane problemy związane z ogólnymi zasadami rozliczenia podatku dochodowego (CIT i PIT) przez podatników prowadzących księgi rachunkowe, z uwzględnieniem tematów szczególnie istotnych z puntu widzenia prawidłowego rozliczenia rocznego, takich jak prawo do stosowania 9-proc. stawki CIT, przychody i koszty na przełomie roku, zasady odliczenia ulg podatkowych czy strat z lat ubiegłych.

Sporo miejsca poświęcono zagadnieniu opodatkowania dochodów z udziału w spółkach, w tym:

 • dochodu z wystąpienia wspólnika, zmniejszenia udziału kapitałowego oraz rozwiązania spółki jawnej, partnerskiej i cywilnej,
 • zysku wypłacanego przez spółkę osobową będącą podatnikiem CIT,
 • dochodu ze wspólnego przedsięwzięcia oraz ze spółki cichej.

Przedstawione zostały również szczególne zasady rozliczenia podatku i obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych. Nie zabrakło tematów z zakresu ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT). Szczegółowo omówiono:

 • warunki stosowania tej formy opodatkowania i przesłanki wyłączające możliwość jej wyboru bądź powodujące utratę prawa do niej i konieczność przejścia na zasady ogólne,
 • podział wyniku finansowego spółki objętej estońskim CIT, w tym jej obowiązki jako podatnika i płatnika tego podatku,
 • budzące wiele wątpliwości i wciąż czkające na jednoznaczne wyjaśnienie – bilansowe aspekty rozliczenia estońskiego

CIT (kwestia podatku odroczonego, dodatkowych ujawnień, tzw. noty podatkowej, roku obrotowego, dodatkowego sprawozdania finansowego sporządzanego w związku z przejściem na tę formę opodatkowania).

Książkę zamyka publikacja na temat zasad rozliczenia w 2023 r. podatku od przychodu ze środków trwałych będących budynkami.

Oprócz wersji papierowej wydawca oferuje również dostęp do wersji on-line, rozszerzonej o wciąż aktualne wydania z lat ubiegłych. Dla uzyskania dostępu bardzo prosimy o przesłanie wiadomości mailowej zawierającej dowód zakupu na adres: redakcja@rachunkowosc.com.pl , wraz ze wskazaniem na jaki adres mailowy dostęp ma być aktywowany.

Podobne